Zapytanie ofertowe nr 8/2019 Zakończone

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/2019 z dnia 27.02.2019 na dostawę fabrycznie nowych środków trwałych: Szafa ognioodporna przeciwwłamaniowa, 3 szt.

Termin składania ofert: do dnia 14-03-2019

Numer ogłoszenia: 1169728

Status ogłoszenia: Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 14.03.2019 r., godz. 12.00.
Miejsce składania ofert:
1. Osobiście w sekretariacie siedziby firmy, ul. Kierbedzia 8, 05-850 Ożarów Mazowiecki
lub
2. Pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy, ul. Kierbedzia 8, 05-850 Ożarów Mazowiecki
lub
3. na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym, w języku polskim. Do oferty należy dołączyć wymagane w Zapytaniu ofertowym załączniki potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie zawierającej: pełną nazwę i adres Oferenta, nazwę i adres Zamawiającego (miejsca składania ofert) oraz zapis: „Oferta POIR.02.01.00-00-0075/16-00, dotyczy: Zapytanie ofertowe 8/2019”, lub drogą elektroniczną, wpisując w temacie wiadomości „Oferta POIR.02.01.00-00-0075/16-00, dotyczy: Zapytanie ofertowe 8/2019”. Oferty powinny zawierać wycenę z uwzględnieniem podziału wskazanego w części „Przedmiot zamówienia”. Oferty powinny zawierać elementy i informacje umożliwiające ich ocenę w oparciu o kryteria oceny ofert. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Elżbieta Komar

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 604414530

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Szafa ognioodporna przeciwwłamaniowa, 3 szt.
Wymagania minimalne dotyczące adekwatności do wymagań Projektu znajdują się w treści Zapytania ofertowego. Oferent może zaproponować parametry lepsze lub równoważne przy zachowaniu funkcjonalności środka trwałego, tj. sejf/szafa ognioodporna, skutecznie zabezpieczająca przechowywane wewnątrz dokumenty przed ogniem przez co najmniej 60 minut – potwierdzone certyfikatem, zapewniająca jednocześnie wysokiej klasy ochronę antywłamaniową potwierdzoną certyfikatem, z certyfikowanym zamkiem elektronicznym. Oferent musi zaproponować parametry zgodne z obowiązującymi przepisami prawa

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: warszawski zachodni Miejscowość: Ożarów Mazowiecki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa fabrycznie nowych środków trwałych: Szafa ognioodporna przeciwwłamaniowa, 3 szt. stanowiących wyposażenie powstającego CBR – w ramach Projektu „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w zakresie nowoczesnych form suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego”, nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0075/16-00

Przedmiot zamówienia

Dostawa fabrycznie nowych środków trwałych: Szafa ognioodporna przeciwwłamaniowa, 3 szt.
Poniżej znajdują się wymagania minimalne dotyczące adekwatności do wymagań Projektu. Oferent może zaproponować parametry lepsze lub równoważne przy zachowaniu funkcjonalności środka trwałego, tj. sejf/szafa ognioodporna, skutecznie zabezpieczająca przechowywane wewnątrz dokumenty przed ogniem przez co najmniej 60 minut – potwierdzone certyfikatem, zapewniająca jednocześnie wysokiej klasy ochronę antywłamaniową potwierdzoną certyfikatem, z certyfikowanym zamkiem elektronicznym. Oferent musi zaproponować parametry zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Wymagania minimalne i specyfikacja przedmiotu zamówienia
Szafa/sejf nr 1 – 1 szt
Ochrona antywłamaniowa: I Klasa odporności
Odporność ogniowa: 60 min potwierdzona certyfikatem
Wyposażony w certyfikowany zamek elektroniczny
Wysokość: 190-195 cm
Szerokość: 90-95 cm
Maksymalna głębokość 60 cm
Maksymalna waga 500 kg
Ilość półek: 4

Szafa/sejf nr 2 – 1 szt
Ochrona antywłamaniowa: I Klasa odporności
Odporność ogniowa: 60 min potwierdzona certyfikatem
Wyposażony w certyfikowany zamek elektroniczny
Wysokość: 190-195 cm
Szerokość: 120-125 cm
Maksymalna głębokość 60 cm
Maksymalna waga 650 kg
Ilość półek: 4

Szafa/sejf nr 3 – 1 szt
Ochrona antywłamaniowa: Klasa odporności S2
Odporność ogniowa: 60 min potwierdzona certyfikatem
Wyposażony w certyfikowany zamek elektroniczny
Wysokość: 30-35 cm
Szerokość: 40-45 cm
Głębokość: 40-45 cm
Maksymalna waga 40 kg
Ilość półek: 1
CPV 44421000-7 Zbrojone lub wzmocnione szafy, kasy i drzwi; uzupełniająco: 44421300-0 Sejfy

Kod CPV

44421000-7

Nazwa kodu CPV

Zbrojone lub wzmocnione szafy, kasy i drzwi

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Przewidywany termin złożenia zamówienia: w terminie ważności oferty, nie później niż 19.03.2019.
Termin dostawy przedmiotu zamówienia: nie później niż do dnia 19.04.2019.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Dostawca powinien posiadać uprawnienia do prawidłowego wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Dostawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Potencjał techniczny

Dostawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dostawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Dostawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Dodatkowe warunki

Warunki zmiany umowy

Wykonawca może wystąpić pisemnie o zmianę harmonogramu realizacji zamówienia. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej lub warunków uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności zgodnie z wymaganymi normami technologicznymi i parametrami określonymi w SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, pisemnego informowania Zamawiającego o wszystkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację przedmiotu umowy, nie później niż w terminie 5 dni po zaistnieniu danej okoliczności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony Formularz Oferty, stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego z załącznika.
2. Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, stanowiące załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego z załącznika.
3. Wypełnione Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego z załącznika.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA WYBORU OFERTY WRAZ Z METODOLOGIĄ OCENY OFERT:
• dopuszczające: zgodność z wymaganiami dookreślonymi w Zapytaniu ofertowym oraz w Załącznikach do Zapytania ofertowego,
• punktowe:
1. Kryterium 1 – Cena, waga: 80
2. Kryterium 2 – Gwarancja, waga: 10
3. Kryterium 3 – Serwis gwarancyjny, waga: 10
SUMA: 100 pkt
Planowana metodologia oceny ofert w oparciu o Kryteria wyboru oferty:
W kryterium 1 „Cena” najwyższą liczbę punktów (80) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę PLN netto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem: Kryterium 1 = Cena oferty najniższej x 80 / cena oferty ocenianej.
W kryterium 2 „Gwarancja” najwyższą liczbę punktów (10) otrzyma oferta określająca najdłuższy okres gwarancyjny przedmiotu zamówienia liczony w miesiącach, przy czym minimalny wymagany okres gwarancji to 24 miesiące. W przypadku w/w kryterium ocenie poddany zostanie termin gwarancji na środki trwałe będące przedmiotem zamówienia w pełnym zakresie, liczony od podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. Kryterium 2 = okres gwarancji oferty ocenianej x 10 / okres gwarancji oferty z najdłuższym okresem gwarancji.
W kryterium 3 „Serwis gwarancyjny” najwyższą liczbę punktów (10) otrzyma oferta określająca najkrótszy czas naprawy liczony w godzinach od zgłoszenia usterki środków trwałych będących przedmiotem zamówienia w formie pisemnej (e-mail lub faks dostawcy) do jej całkowitego usunięcia. Każda następna otrzyma ilość punktów zgodną ze wzorem: Kryterium 3 = czas realizacji serwisu wg ofert x 10 / czas realizacji serwisu oferty ocenianej.
Wartość ofert wyrażonych w walucie obcej zostanie ustalona z wykorzystaniem aktualnego średniego kursu NBP dostępnego na dzień otwarcia ofert.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów. Sposób wyliczenia punktacji: PKT = Kryterium 1+ Kryterium 2 + Kryterium 3.

Wykluczenia

Wykluczone zostaną oferty nie spełniające wymagań technicznych oraz warunków i wymogów formalnych opisanych Zapytaniu Ofertowym oraz Załącznikach. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na: – uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; – posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; – pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; – pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

KOMARKO SP. Z O.O.

Adres

Stanisława Kierbedzia 8

05-850 Ożarów Mazowiecki

mazowieckie , warszawski zachodni

NIP

1181707197

Tytuł projektu

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie nowoczesnych form suplementów diety i środków spżywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0075/16-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Pełny tekst Zapytania

banner fundusz

 

logo min
Wszystkie prawa zastrzeżone

KOMARKO Sp. z o.o.
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Kierbedzia 8
skrytka pocztowa nr 68


+48 22 722 42 56
+48 22 722 38 89
komarko@komarko.pl
Stroną zarządza AP SERVICE Sp. z o.o.