ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2019 Zakończone

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WÓZEK WIDŁOWY

Komarko Sp. z o.o. ogłasza zamiar udzielenia zamówienia i zaprasza do składania ofert dotyczących Projektu : „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w zakresie nowoczesnych form suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego”, nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0075/16-00
Niniejsze postępowanie toczy się w trybie rozeznania rynku w związku z realizacją Projektu w ramach działania PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 DZIAŁANIE 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wózka widłowego wewnętrznego 1 szt.
Przedmiot postępowania oraz warunki udziału w postępowaniu opisane są w załączonym Zapytaniu ofertowym

Termin składania ofert: 28.02.2019 r.

Pełny tekst Zapytania