Zapytanie ofertowe nr 6/2019 Anulowane

Dostawa fabrycznie nowych środków trwałych : Szafa ognioodporna przeciwwłamaniowa, 3 szt.

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

DZIAŁANIE 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2019 z dnia 05.02.2019
na dostawę fabrycznie nowych środków trwałych:  Szafa ognioodporna przeciwwłamaniowa, 3 szt.

 ZAMAWIAJĄCY:
Komarko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres siedziby: ul. Kierbedzia 8, 05-850 Ożarów Mazowiecki
NIP 1181707197, REGON 015590872

niniejszym ogłasza zamiar udzielenia zamówienia w ramach Projektu i zaprasza do składania ofert dotyczących Projektu, tj.: „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w zakresie nowoczesnych form suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego”, nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0075/16-00

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA:

Dostawa fabrycznie nowych środków trwałych, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Środki trwałe Kod CPV Nazwa CPV J.m. Ilość
Szafa ognioodporna przeciwwłamaniowa 44421000-7

 

Uzupełniające:

44421300-0

Zbrojone lub wzmocnione szafy, kasy i drzwi

 

Uzupełniające:

Sejfy

szt. 3

Wymagania minimalne dotyczące adekwatności do wymagań Projektu są zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Oferent może zaproponować parametry lepsze lub równoważne przy zachowaniu funkcjonalności środka trwałego, tj. sejf/szafa ognioodporna, skutecznie zabezpieczająca przechowywane wewnątrz dokumenty przed ogniem przez co najmniej 60 minut – potwierdzone certyfikatem, zapewniająca jednocześnie wysokiej klasy ochronę antywłamaniową potwierdzoną certyfikatem, z certyfikowanym zamkiem elektronicznym. Oferent musi zaproponować parametry zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

KATEGORIA OGŁOSZENIA: Dostawa

MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Województwo mazowieckie, powiat warszawski zachodni, gmina Ożarów Mazowiecki, miejscowość: Ożarów Mazowiecki (kod: 05-850), ul. Kierbedzia 8.

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Termin dostawy przedmiotu zamówienia: nie później niż do dnia 29.03.2019.

KRYTERIA WYBORU OFERTY WRAZ Z METODOLOGIĄ OCENY OFERT:

 • dopuszczające: zgodność z wymaganiami dookreślonymi w Zapytaniu ofertowym oraz w Załącznikach do Zapytania ofertowego,
 • punktowe:
Lp. Kryterium Liczba punktów (waga)
1. Kryterium 1 – Cena 80
2. Kryterium 2 – Gwarancja 10
3. Kryterium 3 – Serwis gwarancyjny 10
SUMA 100

Planowana metodologia oceny ofert w oparciu o Kryteria wyboru oferty:

W kryterium 1 „Cena” najwyższą liczbę punktów (80) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę PLN netto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:

Kryterium 1 = Cena oferty najniższej x 80
cena oferty ocenianej

W kryterium 2 „Gwarancja”  najwyższą liczbę punktów (10) otrzyma oferta określająca najdłuższy okres gwarancyjny przedmiotu zamówienia liczony w miesiącach, przy czym minimalny wymagany okres gwarancji to 24 miesiące. W przypadku w/w kryterium ocenie poddany zostanie termin gwarancji na środki trwałe będące przedmiotem zamówienia w pełnym zakresie, liczony od podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.

Kryterium 2  = okres gwarancji oferty ocenianej x 10
okres gwarancji oferty z najdłuższym okresem gwarancji

W kryterium 3 „Serwis gwarancyjny”  najwyższą liczbę punktów (10) otrzyma oferta określająca najkrótszy czas naprawy liczony w godzinach od zgłoszenia usterki środków trwałych będących przedmiotem zamówienia w formie pisemnej (e-mail lub faks dostawcy) do jej całkowitego usunięcia. Każda następna otrzyma ilość punktów zgodną ze wzorem:

Kryterium 3  = czas realizacji serwisu wg ofert x 10
czas realizacji serwisu oferty ocenianej

Wartość ofert wyrażonych w walucie obcej zostanie ustalona z wykorzystaniem aktualnego średniego kursu NBP dostępnego na dzień otwarcia ofert.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów. Sposób wyliczenia punktacji: PKT = Kryterium 1+ Kryterium 2 + Kryterium 3.

Wyniki postępowania będą upublicznione za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Termin składania ofert upływa w dniu 20.02.2019 r., godz. 12.00.

Miejsce składania ofert:

 1. Osobiście w sekretariacie siedziby firmy, ul. Kierbedzia 8, 05-850 Ożarów Mazowiecki

lub

 1. Pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy, ul. Kierbedzia 8, 05-850 Ożarów Mazowiecki

lub

 1. na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

WYMOGI FORMALNE DOTYCZĄCE OFERT:

Oferta powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym, w języku polskim. Do oferty należy dołączyć wymagane w Zapytaniu ofertowym załączniki potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie zawierającej: pełną nazwę i adres Oferenta, nazwę i adres Zamawiającego (miejsca składania ofert) oraz zapis: „Oferta POIR.02.01.00-00-0075/16-00, dotyczy: Zapytanie ofertowe 6/2019”, lub drogą elektroniczną, wpisując w temacie wiadomości „Oferta POIR.02.01.00-00-0075/16-00, dotyczy: Zapytanie ofertowe 6/2019”. Oferty powinny zawierać wycenę z uwzględnieniem podziału wskazanego w części „Przedmiot zamówienia”. Oferty powinny zawierać elementy i informacje umożliwiające ich ocenę w oparciu o kryteria oceny ofert. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

 

TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT:

20.02.2019 r., godz. 13.00, sekretariat siedziby firmy, ul. Kierbedzia 8, 05-850 Ożarów Mazowiecki

Zamawiający sporządzi Protokół z procedury wyboru Wykonawcy. Informacja o wyniku postępowania zostanie umieszczona na stronie internetowej opublikowanego niniejszego zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

OSOBA DO KONTAKTU WS. ZAPYTANIA:

Elżbieta Komar e-mail: eTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +48 602436367

 

PRZEWIDYWANY TERMIN ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA:

W terminie ważności oferty, nie później niż 28.02.2019.

ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO STANOWIĄ:

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 2. Formularz oferty
 3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych / kapitałowych z Zamawiającym
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 

WARUNKI DOPUSZCZAJĄCE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

 

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:

Dostawca powinien posiadać uprawnienia do prawidłowego wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Wiedza i doświadczenie:

Dostawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Potencjał techniczny:

Dostawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa:

Dostawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Dostawca złoży stosowne oświadczenie, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Dostawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 1. Wypełniony Formularz Oferty, stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego z załącznika.
 2. Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, stanowiące załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego z załącznika.
 3. Wypełnione Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego z załącznika.

Zamawiający dokonywać będzie oceny spełnienia przez Dostawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w Zapytaniu Ofertowym (Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu), zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych powyżej, podlegać będzie wykluczeniu z udziału w postępowaniu, a złożona przez niego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

 

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Dostawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni kalendarzowych (termin ważności oferty). Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Złożenie oferty jest jednoznaczne z tym, że Oferent jest związany ofertą do końca terminu jej ważności.
 4. Szczegółowych informacji odnośnie wymagań dotyczących zamówienia (w tym specyfikacji przedmiotu zamówienia) oferty udziela Osoba do kontaktu ws. zapytania.
 5. Składający ofertę przyjmuje do wiadomości, że wymagany wzór formularza oferty przedstawiony jest w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego.
 6. Zamawiający złoży zamówienie / podpisze umowę z Oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę (z uwzględnieniem Kryteriów wyboru oferty).
 7. Oferent jest zobowiązany do przyjęcia zamówienia / podpisania umowy w przypadku wyboru jego oferty w wyniku postępowania wyboru ofert.
 8. Instalacja, montaż, uruchomienie, szkolenie związane z dostawą objętą przedmiotem Zapytania – na koszt własny Oferenta.
 9. Zamawiający będzie ubiegać się o dofinansowanie wydatków objętych przedmiotem Zapytania ofertowego w ramach Projektu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W związku z tym, wybrany Oferent zobowiązuje się do archiwizowania dokumentacji, związanej z zamówieniem w okresie wymaganym przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa; tj. minimum do 31.12.2025 roku, w szczególności dotyczy to: przedstawionych ofert, faktur, protokołów dostawy towarów lub wykonania usług, udzielonych gwarancji i certyfikatów, dokumentów równoważnych.
 10. Firmy oferentów mogą być poddane w okresie obowiązkowej archiwizacji kontrolom instytucji udzielającej ich klientowi dotacji na realizację projektu.
 11. Zamawiający może w każdym czasie bez podania przyczyny odwołać lub zmienić treść niniejszego Zapytania ofertowego. W przypadku zaistnienia takich okoliczności oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Jeżeli zmiany będą miały wpływ na treść ofert składanych w toku postępowania, Zamawiający przedłuży termin składania ofert upubliczniając jednocześnie zakres zmian.
 12. Złożenie oferty oznacza, że oferent zrozumiał i akceptuje powyższe warunki.

 

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE:

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

ZMIANY W UMOWIE:

Wykonawca może wystąpić pisemnie o zmianę harmonogramu realizacji zamówienia. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej lub warunków uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności zgodnie z wymaganymi normami technologicznymi i parametrami określonymi w SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, pisemnego informowania Zamawiającego o wszystkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację przedmiotu umowy, nie później niż w terminie 5 dni po zaistnieniu danej okoliczności.

KARY UMOWNE:

W sytuacji wyboru oferty i zaakceptowaniu jej warunków przewiduje się stosowanie kar umownych:

– Z tytułu zwłoki w przekazaniu przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% (jedna dziesiąta procenta) za każdy dzień zwłoki od wartości netto całego zamówienia nie więcej niż 5%.

– W przypadku odstąpienia przez zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie oferenta, oferent będzie zobowiązany do zapłacić zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% (dwadzieścia procent) wartości umowy.

SERWIS I GWARANCJA:

Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres określony w ofercie od daty protokołu zdawczo – odbiorczego, nie krótszy niż 24 miesiące. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia usterek/awarii w terminie uzgodnionym przez Strony. Bieg przywołanego terminu rozpoczyna się z chwilą powiadomienia Dostawcy przez Zamawiającego o usterce bądź awarii. Nieprzystąpienie do usunięcia usterki bądź wady przez Wykonawcę w obowiązującym lub ustalonym terminie, skutkować może zlecaniem ich usunięcia innemu podmiotowi. Koszty ich usunięcia poniesie Dostawca.

 

WYKLUCZENIA:

Wykluczone zostaną oferty nie spełniające wymagań technicznych oraz warunków i wymogów formalnych opisanych Zapytaniu Ofertowym oraz Załącznikach. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na: – uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; – posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; – pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; – pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANY TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

 • Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego, a Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego na składanie ofert w przedmiotowym postępowaniu. Treść wyjaśnień Zamawiającego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i w Bazie Konkurencyjności.
 • W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zapytania Ofertowego. Dokonaną zmianę Zapytania Ofertowego Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim podmiotom, którym przekazano Zapytanie Ofertowe, oraz zamieści na swojej stronie internetowej i w Bazie Konkurencyjności.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr: 6/2019 z dnia 05.02.2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

 

Środki trwałe
Szafa ognioodporna przeciwwłamaniowa, 3 szt.

 

 

Poniżej znajdują się wymagania minimalne dotyczące adekwatności do wymagań Projektu. Oferent może zaproponować parametry lepsze lub równoważne przy zachowaniu funkcjonalności środka trwałego, tj. sejf/szafa ognioodporna, skutecznie zabezpieczająca przechowywane wewnątrz dokumenty przed ogniem przez co najmniej 60 minut – potwierdzone certyfikatem, zapewniająca jednocześnie wysokiej klasy ochronę antywłamaniową potwierdzoną certyfikatem, z certyfikowanym zamkiem elektronicznym. Oferent musi zaproponować parametry zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Wymagania minimalne i specyfikacja przedmiotu zamówienia

Szafa/sejf nr 1 – 1 szt

Ochrona antywłamaniowa: I Klasa odporności

Odporność ogniowa: 60 min potwierdzona certyfikatem

Wyposażony w certyfikowany zamek elektroniczny

Wysokość :                     190-195 cm

Szerokość:                      90-95 cm

Maksymalna głębokość   60 cm

Maksymalna waga          500 kg

Ilość półek:                      4

Szafa/sejf nr 2 – 1 szt

Ochrona antywłamaniowa: I Klasa odporności

Odporność ogniowa: 60 min potwierdzona certyfikatem

Wyposażony w certyfikowany zamek elektroniczny

Wysokość :                     190-195 cm

Szerokość:                      120-125 cm

Maksymalna głębokość   60 cm

Maksymalna waga          650 kg

Ilość półek:                      4

Szafa/sejf nr 3 – 1 szt

Ochrona antywłamaniowa: Klasa odporności S2

Odporność ogniowa: 60 min potwierdzona certyfikatem

Wyposażony w certyfikowany zamek elektroniczny

Wysokość :                     30-35 cm

Szerokość:                      40-45 cm

Głębokość                       40-45 cm

Maksymalna waga          40 kg

Ilość półek:                      1

   

 

Pełny tekst Zapytania

banner fundusz

 

logo min
Wszystkie prawa zastrzeżone

KOMARKO Sp. z o.o.
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Kierbedzia 8
skrytka pocztowa nr 68


+48 22 722 42 56
+48 22 722 38 89
komarko@komarko.pl




Stroną zarządza AP SERVICE Sp. z o.o.