Zapytanie ofertowe nr 1 – zakończone

Dostawa fabrycznie nowego środka trwałego: – linia do testowania form o kontrolowanym uwalnianiu, 1 szt.

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert: do dnia 27-06-2017

Nazwa zamawiającego

KOMARKO SP. Z O.O.

Numer ogłoszenia

1034905

Status ogłoszenia

Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona

26.05.2017
Wydłużono termin składania oraz otwarcia ofert – do 27.06.2017 r. Uszczegółowiono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr: 1/2017 z dnia 19.05.2017).
Zamieszczono nowy załącznik pod nazwą ZMIANA ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1-2017 z dnia 19.05.2017 na dostawę nowych środków trwałych – linia do testowania form o kontrolowanym uwalnianiu, 1 szt., uwzględniający wyżej wymienione poprawki, aktualnie obowiązujący.

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce składania ofert:
1. Osobiście w sekretariacie siedziby firmy, ul. Kierbedzia 8, 05-850 Ożarów Mazowiecki
lub
2. Pocztą, listem poleconym, kurierem na adres firmy, ul. Kierbedzia 8, 05-850 Ożarów Mazowiecki
lub
3. na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. powinna zostać przygotowana zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym, w języku polskim. Do oferty należy dołączyć wymagane w Zapytaniu ofertowym załączniki potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie zawierającej: pełną nazwę i adres Oferenta, nazwę i adres Zamawiającego (miejsca składania ofert) oraz zapis: „Oferta POIR.02.01.00-00-0075/16-00, dotyczy: Zapytanie ofertowe 1/2017”, lub drogą elektroniczną, wpisując w temacie wiadomości „Oferta POIR.02.01.00-00-0075/16-00, dotyczy: Zapytanie ofertowe 1/2017”. Oferty powinny zawierać wycenę z uwzględnieniem podziału wskazanego w części „Przedmiot zamówienia”. Oferty powinny zawierać elementy i informacje umożliwiające ich ocenę w oparciu o kryteria oceny ofert. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Elżbieta Komar

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 604 414 530

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa fabrycznie nowego środka trwałego:
– linia do testowania form o kontrolowanym uwalnianiu, 1 szt.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: warszawski zachodni Miejscowość: Ożarów Mazowiecki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa linii do testowania form o kontrolowanym uwalnianiu, 1 szt., zgodnej z wymaganymi parametrami technicznymi zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia

Dostawa linii do testowania form o kontrolowanym uwalnianiu, 1 szt. Wymagania minimalne dotyczące adekwatności do wymagań Projektu są zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Oferent może zaproponować parametry lepsze lub równoważne. Oferent musi zaproponować parametry zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: nie później niż do dnia 30.11.2018.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do prawidłowego wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Potencjał techniczny

Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie, iż jego sytuacja ekonomiczna i finansowa umożliwia prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia, zawarte w treści formularza oferty, stanowiącego załącznik do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z dokumentem ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2017 z dnia 19.05.2017 na dostawę nowych środków trwałych – linia do testowania form o kontrolowanym uwalnianiu, 1 szt. – umieszczonym w załączeniu do niniejszego ogłoszenia.

Warunki zmiany umowy

Wykonawca może wystąpić pisemnie o zmianę harmonogramu realizacji zamówienia. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej lub warunków uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności zgodnie z wymaganymi normami technologicznymi i parametrami określonymi w SIWZ. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, pisemnego informowania Zamawiającego o wszystkich okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłową i terminową realizację przedmiotu umowy, nie później niż w terminie 5 dni po zaistnieniu danej okoliczności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Wypełniony Formularz Oferty, stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego z załącznika.
2. Wypełnione Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, stanowiące załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego z załącznika.
3. Wypełnione Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego z załącznika.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

• dopuszczające: zgodność z wymaganiami dookreślonymi w Zapytaniu ofertowym oraz w Załącznikach do Zapytania ofertowego
• punktowe:
Cena: 65%.
Gwarancja: 15%
Serwis gwarancyjny 10%
Warunki serwisu pogwarancyjnego 10%Planowana metodologia oceny ofert w oparciu o Kryteria wyboru oferty:
Lp. Kryterium: Liczba punktów (waga)
1. Kryterium 1 – Cena: 65
2. Kryterium 2 – Gwarancja: 15
3. Kryterium 3 – Serwis gwarancyjny: 10
4. Kryterium 4 – Warunki serwisu pogwarancyjnego: 10
SUMA: 100W kryterium 1 „Cena” najwyższą liczbę punktów (65) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę PLN netto, a każda następna odpowiednio zgodnie ze wzorem:Kryterium 1 = (Cena oferty najniższej x 65)/cena oferty ocenianej

W kryterium 2 „Gwarancja” najwyższą liczbę punktów (15) otrzyma oferta określająca najdłuższy okres gwarancyjny urządzenia. W przypadku w/w kryterium ocenie poddany zostanie termin gwarancji na urządzenia będące przedmiotem zamówienia w pełnym zakresie (maszyna i jej części, z pominięciem części zużywających się), liczony od podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. Gwarancja będzie przedmiotem oceny dla poszczególnych pozycji będących przedmiotem zapytania. W przypadku zapisu wariantowego (np. miesiące i jednostki miary czasu pracy maszyny) do oceny przyjmuje się dane podane w miesiącach.

Kryterium 2 = (Termin oferty ocenianej x 15)/termin oferty najwyższej

W kryterium 3 „Serwis gwarancyjny” najwyższą liczbę punktów (10) otrzyma oferta określająca najkrótszy czas naprawy liczony od zgłoszenia usterki w formie pisemnej (e-mail lub faks dostawcy) do jej całkowitego usunięcia. Każda następna otrzyma ilość punktów zgodną ze wzorem:

Kryterium 3 = (Czas reakcji najkrótszy wg ofert x 10)/czas reakcji oferty ocenianej

W kryterium 4 „Warunki serwisu pogwarancyjnego” najwyższą liczbę punktów (10) otrzyma oferta zawierająca najniższą stawkę roboczogodziny usług świadczonych w okresie pogwarancyjnym. Każda następna oferta otrzyma ilość punktów zgodną ze wzorem:

Kryterium 4 = (Koszt roboczogodziny najniższy wg ofert x 10)/koszt roboczogodziny oferty ocenianej

Wartość ofert wyrażonych w walucie obcej zostanie ustalona z wykorzystaniem aktualnego średniego kursu NBP dostępnego na dzień otwarcia ofert.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów. Informacja o wyniku postępowania będzie dostępna u Zamawiającego po zakończeniu procedury wyboru dostawcy. Sposób wyliczenia punktacji.

PKT = Kryterium 1+ Kryterium 2 + Kryterium 3 + Kryterium 4

Wykluczenia

Wykluczone zostaną oferty nie spełniające wymagań technicznych oraz warunków i wymogów formalnych opisanych Zapytaniu Ofertowym oraz Załącznikach. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: – uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; – posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; – pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; – pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

KOMARKO SP. Z O.O.

Adres

Stanisława Kierbedzia 8

05-850 Ożarów Mazowiecki

mazowieckie , warszawski zachodni

NIP

1181707197

Tytuł projektu

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie nowoczesnych form suplementów diety i środków spżywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0075/16-00

banner fundusz

 

logo min
Wszystkie prawa zastrzeżone

KOMARKO Sp. z o.o.
05-850 Ożarów Mazowiecki
ul. Kierbedzia 8
skrytka pocztowa nr 68


+48 22 722 42 56
+48 22 722 38 89
komarko@komarko.pl
Stroną zarządza AP SERVICE Sp. z o.o.